REKONSTRUKCIJA MAGACINA ZA HMELJ ZA POTREBE MUZEJA VOJVOĐANSKIH SLOVAKA U BAČKOM PETROVCU

 

Odlukom investitora "Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine", u Ulici Maršala Tita 23 u Bačkom Petrovcu, u objektu koji je namenski građen kao magacin hmelja, projektovan je enterijer budućeg muzejskog prostora za Muzej vojvođanskih Slovaka. Magacin za hmelj je zgrada pravougaone osnove sa aneksom u kom je smeštena sušara. Spratnost je Pr+2+Pot. Objekat je postavljen dužom osom paralelno sa ulicom. Građevinska linija je povučena duboko u parcelu u odnosu na regulacionu liniju. Objekat je postavljen uz jugozapadnu granicu parcele i zauzima celu širinu parcele i sa granicama parcele formira dva manja dvorišta. Parcela je sa tri strane ograđena zidanim bedemom a prema ulici je otvorena. Funkcija objekta bila je sušenje i skladištenje hmelja, pa su etaže organizovane kao jedinstven prostor bez pregradnih zidova. Sa svake etaže,osim prizemlja, pristupa se prostoru sušare, koja se sastoji od dva vertikalna šahta razdvojena zidom koji se pružaju celom visinom objekta i u visini potkrovlja se spajaju u jedinstven prostor. Po visini sušare postavljene su čelične rešetke za sušenje u tri nivoa. Osnovna zamisao organizacije budućeg prostora određena je zatečenim prostornim konceptom, konstrukcijom, materijalizacijom, oblikovanjem i funkcionalnom organizacijom postojećeg objekta magacina hmelja i zasnovana je na ideji jednovremenog poštovanja zatečenog vrednog industrijsko-privrednog nasleđa i obezbeđivanja novog, kvalitetnog, atraktivnog i savremenog prostora koji će ravnopravno sa istorijskim okruženjem pričati svoju, aktuelnu priču. Projektno rešenje je i u globalu i u detaljima prilagođeno zatečenoj arhitekturi. Oblikovanje i dekoracija fasada su u potpunosti sačuvane, dok je enterijersko rešenje prilagođeno, čak podređeno zatečnom unutrašnjem izgledu objekta, koji predstavlja rezultat formiranja prostora konstruktivnim elementima moćne drvene konstrukcije sačinjene od vertikalnih stubnih nosača i kontinualnog niza tavaničnih drvenih greda. Da bi se obezbedilo kvalitetno funikcionisanje objekta u savremenim uslovima, novi sadržaji su uvedeni u postojećem centralnom, dvorišnom krilu objekta. Jedan od originalnih silosa -sušara - planiran je za smeštaj stepeništa i lifta, dok je drugi po etažama dobio nove namene potrebne za savremeno funkcionisanje objekta. Tehničke prostorije za smeštaj termo-mašinske instalacije smeštene su u novoprojektovanom jugozapadnom četvoroetažnom aneksu koji je po etažama povezan sa postojećim objektom, dok je hidro-tehnička oprema smeštena u novoprojektovanom severozapadnom prizemnom aneksu, čija je dogradnja takođe planirana sa dvorišne strane objekta. Novoprojektovanim rešenjem su predviđeni svi sadržaji neophodni za funkcionisanje budućeg modernog javnog izložbenog prostora, sa svim potrebnim pratećim sadržajima muzejske namene.