Istraživanje primene ritskog krečnjaka na području severne Bačke i Banata u okviru IPA projekta CULT-NAT HERIT

Istraživanje primene ritskog krečnjaka u pograničnim opštinama severnog dela Vojvodine, u međurečju Dunava i Tise, sprovedeno je u okviru međudržavnog projekta pogranične saradnje između Republike Srbije i Republike Mađarske IPA projekat CULT-NAT HERIT pod nazivom “Otkrivanje zajedničkog kulturnog i prirodnog nasleđa u pograničnom regionu Mađarska - Srbija'' referentni broj projekta HUSRB/1203/212/117.Nosilac projekta je lokalna samouprava Čajošpaloš. U projekat su uključeni Nacionalni park Kiškunšag kao projektni partner 1, Univerzitet u Segedinu i Muzej iz Kaloče sa mađarske strane i Opština Novi Bečej sa srpske strane kao projektni partner 2, koji je sa svoje strane angažovao niz specijalizovanih ustanova i organizacija za pojedine faze realizacije projekta .
Deo projekta, koji se odnosi na istraživanje primene ritskog krečnjaka, pod nazivom „Istraživanje primene ritskog krečnjaka na području severne Bačke i Banata“, za srpskog partnera, Opštinu Novi Bečej, realizovao je tim Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Petrovaradina u periodu jun – oktobar 2013. godine. Tim Pokrajinskog zavoda foramiran za potrebe istraživačkog projekta CULT-NAT HERIT činili su arhitekti dr Dubravka Đukanović, Sava Stražmešterov, Ljiljana Ćirić i fotograf Nedeljko Marković.
Istraživanje je zasnovano na metodologiji koju je definisao mađarski partner i obuhvata preliminarne istraživačke radove, čiji će rezultat biti osnovna baza podataka, koja će kasnije poslužiti kao osnova za dalja istraživanja i zaključivanja. Najveći deo projekta predstavljala su terenska istraživanja celokupne teritorije severnih opština Bačke i Banata duž srpsko-mađarske granice. Proučavano je prisustvo ritskog krečnjaka na istraživanom području, potencijalna nalazišta ovog materijala i njegova primena prilikom izgradnje svih vrsta objekata, od srednjevekovnih struktura sačuvanih u vidu arheoloških ostataka do manjih i većih, profanih i sakralnih građevina građenih sve do početka 20. veka. U okviru terenskog rada poseban akcenat je stavljen na kontakt sa lokalnim stanovništvom i neposredni razgovor sa njima o istraživanoj temi, nakon čega su prikupljeni podaci obrađeni i sistematizovani. Paralelno sa terenskim radom sprovedena su i istraživanja dostupne arhivske i druge građe, referentne literature i publikovanih rezultata ranijih istraživanja. Kao konačni cilj istraživanja definisana je sistematizacija dobijenih podataka prikupljenih iz različitih segmenata ovog istraživačkog projekta i formiranje osnovne baze podataka o prisustvu ritskog krečnjaka u severnom, pograničnom pojasu Vojvodine. Rezultati ovog istraživanja će imati svoju dalju primenu u okviru projekta CULT-NAT HERIT, kao osnova za izradu informativnih veb prezentacija i turističkih tura predmetnog područja, ali i kao osnova za dalja stručna i naučna istraživanja ritskog krečnjaka, kao relativno retkog građevinskog materijala čiji je nastanak vezan za specifične geografsko-geološke uslove.