KOMPLEKS CRPNE STANICE PLAVNA

 

Izrada projekta sanacije objekta crpne stanice
Lokacija:
Kompleks stare crpne stanice u Plavni, Plavna, Opština Bač
Tokom 2011. godine na zahtev investitora, JP «Vode Vojvodine» iz Novog Sada, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin izradio je Tehničku dokumentaciju za analizu postojećeg stanja i razvoj kompleksa crpne stanice Plavna kao deo projekta Hidrotehničko nasleđe Bačke (rukovodilac mr Mirjana Đekić) i deo Razvojnog projekta integrativne zaštite nasleđa opštine Bač - Vekovi Bača.
Nosilac projekta:
Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin
Rukovodilac projekta-arhitektura:
Slavica Vujović dia, konzervator savetnik
Rukovodilac istraživanja, autor koncepta prezentacije:
Mr Mirjana Đekić, etnolog konzervator, savetnik
Datom tehničkom dokumentacijom sagledano je postojeće stanje kompleksa i utvrđeni su prioriteti radova na crpnim stanicama – dobrima pod prethodnom zaštitom u Podunavlju, od crpne stanice Bezdan do crpne stanice Plavna. Kompleks stare crpne stanice Plavna, dat je sa opisima postojećeg stanja lokacije i svakog objekta u okviru kompleksa pojedinačno, izložena je arhifska građa sa opisima i fotodokumentacijom iz perioda izgradnje crpne stanice. Svaki objekat je dat sa predlogom eventualnih budućih aktivnosti i merama tehničke zaštite uz kompletnu grafičku dokumentaciju.
U 2013. godini Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin, na osnovu prethodno izrađene dokumentacije započeo je izradu Projekta sanacije objekta crpne stanice (mašinske kuće).
Stručni tim:
Jelena Filipović, dia konzervator
Mr mirjana Đekić, etnolog konzervator, savetnik
Saradnici:
Suzana Ljubičić, arh.tehničar-konzervator
Slobodan Otić, arh.tehničar-konzervator
Na osnovu prethodno izrađene dokumentacije, pristupilo se izradi grafičkih priloga na kojima će se definisati postojeća oštećenja, vrsta, tip i stepen ugroženosti konstruktivnih elemenata objekta, elemenata završne obrade, stolarije i bravarije. Grafičke priloge sa označenim i definisanim oštećenjima pratiće fotodokumentacija karakterističnih oštećenja.
Na osnovu postojećeg stanja izradiće se tehnička dokumentacija novog stanja objekta. U cilju prikupljanja ponuda i izvođenja radova na sanaciji objekta, kao sastavni deo projektne dokumentacije biće sačinjen i predmer i predračun neophodnih građevinsko-zanatskih radova.